Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

cocciuella
22:16
3455 473a 500
cocciuella
22:11
Reposted fromFlau Flau viaarachnephobic arachnephobic
cocciuella
22:08
2222 2edc 500
Reposted frompiehus piehus viamaly-pandzik maly-pandzik
cocciuella
22:08
4761 03ac 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaKarBer KarBer
cocciuella
22:07
Reposted fromFlau Flau viaKobajashi Kobajashi
cocciuella
22:06
2606 11b7 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaghalbadious ghalbadious
cocciuella
22:05
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viaspotlight spotlight
cocciuella
22:04
Reposted fromFlau Flau viaKrzychulec Krzychulec
cocciuella
22:04
4072 af9a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKrzychulec Krzychulec
cocciuella
22:03
W powietrzu unosi się potworny lęk. Jakże mogłoby być inaczej? Chwyta się ludzi za gardło, zmusza ich do pracy od rana do wieczora, ogłupia, narzuca potrzeby, których nie odczuwają, sprawiające, że gubią się i zmieniają. Zabrania im się marzyć, włóczyć, marnować czas. Zużywają się w pracy. Ludzie już nie żyją. Zużywają się. Powoli.
— Katherine Pancol
Reposted fromsatyrlane satyrlane viahaszraa haszraa
cocciuella
22:03
Reposted fromzelbekon zelbekon viafrikadelle frikadelle
cocciuella
22:02
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
cocciuella
21:56
4885 81f5 500
Reposted fromfeegloo feegloo viatediousuncle tediousuncle
cocciuella
21:56
4958 29b6 500
Reposted fromyikes yikes viatediousuncle tediousuncle
cocciuella
21:55
4689 4897

This is a neutral post

programaticallydelicious:

Feel free to stop here and rest before journeying to the posts below.
cocciuella
21:54
cocciuella
21:54
Reposted fromdoener doener viaNeonPurplelight NeonPurplelight
cocciuella
21:53
5417 d64b 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaikari ikari
cocciuella
21:53
8553 e3db
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaikari ikari
cocciuella
21:52
8602 7a83 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl